Concept gemeente profiel Kerk van de Nazarener in Amersfoort -Zuid

Bij de kerk van de Nazarener Amersfoort – Zuid zijn ongeveer 350 mensen die zich scharen onder de pastorale zorg van de gemeente. Ongeveer de helft is 30 jaar of jonger. Van de volwassenen zijn er 170 lid. Er zijn veel gezinnen met jonge kinderen in de leeftijd van de basisschool of jonger.

Je kan ons typeren als een open en optimistische groep mensen. Vanuit kerkelijk theologisch oogpunt scharen we ons onder de Wesleyaanse traditie. We zijn onderdeel van de landelijk– en internationaal  opererende Kerk van de Nazarener.

Missie

De Kerk van de Nazarener in Amersfoort – Zuid wordt gevormd door mensen die Gods liefde willen ontdekken en delen. We verlangen ernaar om te worden zoals Jezus, die onze hoop, verlosser en voorbeeld is. We geloven dat we geroepen en geheiligd zijn om partners te zijn van Gods missie in deze wereld. Die hoop willen we uitdelen aan anderen.

Als slogan hebben we:                 Oefenplaats van de liefde

Voor het gemeenteprofiel hebben we de metafoor van de boom gebruikt. Ingedeeld in ‘de wortels’, ‘de stam’ en ‘de oogst’.

De wortels

Het fundament waarop de gemeente staat is dat we God, Jezus en de Geest centraal willen stellen. We willen navolgers van Jezus zijn. Gedragen door de vleugels van liefde zoeken we de ruimte en vrijheid om inclusief te denken. Fundamenteel daarbij is dat onze identiteit ligt in Christus en dat daarmee de liefde voor de waarheid gaat. In het spoor van de menswording van Jezus geloven we dat we niet bedoeld zijn voor onszelf, maar om de komst van Gods Koninkrijk in deze wereld zichtbaar te maken.

De stam (zo geven we de gemeente vorm)

We geloven in het belang van gebed, waarmee we God ruimte willen geven om met zijn levendmakende Geest de gemeente te doorstromen en ons letterlijk ‘enthousiast’ te maken. Dat oefenen we in de diensten, persoonlijk en samen, ondersteund door een gebedsteam dat actief is betrokken op het wel en wee in de gemeente.

We zijn ons ervan bewust dat ons verlangen om te lijken op Jezus niet vanzelf gaat. Daar hebben we aanmoediging, uitdaging en voeding voor nodig. In de samenkomsten op zondag wordt de aandacht verdeeld tussen aanbidding van God, een moment voor de kinderen en inspiratie vanuit de Bijbel. Daarbij vinden we een vertaling naar de relevantie voor het dagelijks leven belangrijk. We waarderen het dat er ruimte is voor vragen. We worden graag uitgedaagd om zelf na te denken. Er is ruimte om stappen in geloof te nemen. Bijvoorbeeld bij het ‘open altaar’ en volwassendoop. De samenkomsten zijn eigentijds. Er is een afwisseling van sprekers. Zowel uit eigen gemeente als uit het district.

De kinderen, in de leeftijd van nul tot twaalf, zijn onderdeel van de dienst en hebben op zondag ook hun eigen programma.

Niet elke zondag is hetzelfde. De eerste drie zondagen van de maand zijn er ‘reguliere’ diensten. De vierde zondag van de maand heeft de dienst een interactief karakter. Op diezelfde vierde zondag is er, naast de reguliere diensten, een meditatieve stilte dienst, een Emmaüswandeling en Zuid Solid (voor de tieners). Hiermee willen we recht doen aan het feit dat niet iedereen op dezelfde manier het geloof beleeft. We willen de dingen eenvoudig organiseren en streven niet naar perfectie. Daarmee leggen we de lat laag, zodat iedereen mee kan doen. Met het imperfecte geven we vorm aan het idee dat iedereen erbij hoort. Hoe en wie je ook bent. Zo willen we op een ontspannen manier kerk zijn waardoor de gemeente ook een oase kan zijn voor rust, reflectie en inspiratie in een hectische maatschappij. Uitgangspunt hierbij is dat we wat de taken in de gemeente betreft niet werken vanuit roosters, maar vanuit verlangen. Zo bepalen we samen wat we belangrijk vinden.

Om te groeien in onze relatie met Jezus en met elkaar, zijn er door-de-week workshops en kringen. Regelmatig hebben zowel de mannen, de vrouwen als de tieners een avond voor ontmoeting. De 50 tieners hebben hun eigen kringen. Die noemen we Lef groepen.

Vanaf de oorsprong van ons kerkgenootschap is er een sterke verbondenheid met barmhartigheid. Dat geldt nu nog steeds. De betrokkenheid bij zending, dichtbij en verder weg, blijkt met name uit een grote bereidheid bij het geven tijdens de collecte. Daarnaast zijn veel van ons op persoonlijke titel betrokken bij allerlei maatschappelijke initiatieven. We zijn meer een gemeente van missionaire mensen, dan een missionaire gemeente. Op dit moment is er geen zendingsafdeling. Het is wel ons verlangen dat die er weer komt. Op het gebied van de diaconie zien we een groeiend verlangen om dat meer vorm te geven en concreet te maken. De eerste stappen zijn daarin gezet.

De vruchten (wat zien we daarvan terug in onze gemeente)

De kinderen en jongeren willen we omarmen als geloofsgetuigen. Zij zijn een belangrijk onderdeel van onze gemeente. Zij hebben ook nadrukkelijk een plaats binnen de diensten. (Naar de stam)

We hebben een verlangen om te groeien in ons geloof. We hebben niet voor niets de slogan ‘oefenplaats van de liefde’. Die groei vertalen we bijvoorbeeld naar inclusief denken; iedereen mag erbij horen, waarheid ‘leven’ in plaats van waarheid ‘claimen’. We vertalen ook groei naar ‘eigenaarschap’ (van toeschouwer naar deelnemer). Een open feedbackcultuur hoort daar ook bij.

Pastoraat, omzien naar elkaar, is in de eerste plaats en zo veel mogelijk organisch belegd in de kringen. We willen graag een gemeente zijn van pastorale mensen, minder van een pastoraal team. Waar nodig loopt het pastoraat via de voorganger en een aantal mensen die vaak ook betrokken zijn bij het gebedsteam.

Hulp geven aan anderen en werken aan je relaties kan je ook zien als een vertaalslag van de groei in geloof. Bij dit alles zoeken we een evenwicht tussen verdieping en activisme.

Onze zondagse diensten zijn afwisselend. De Wesleyaanse kijk op de Bijbel wordt hoog gewaardeerd. De diensten geven energie en inspiratie waardoor we een vertaalslag kunnen maken van de Bijbelse waarden en normen naar het leven van alledag.

Leiding

De kerk van de Nazarener Amersfoort – Zuid is een van de twee deelgemeenten in Amersfoort. Gezamenlijk zijn we één kerk. Gezamenlijk hebben we twee voorgangers en een Kinder- en Jeugdwerker. Samen geven zij, met de kerkenraad, op hoofdlijnen leiding aan de twee deelgemeenten in Amersfoort. De Kerkenraad richt de aandacht op de thema’s financiën, personeelszaken en veiligheid. De ledenvergadering is het hoogste orgaan in de plaatselijke kerk.

In 2015 heeft de ledenvergadering gekozen om de toenmalige gemeente op te delen in drie deelgemeenten. De hoofdreden was dat het gebouw te klein werd. De deelgemeente in Noord is in 2022 gestopt. Een groot deel van haar leden heeft zich aangesloten bij de deelgemeente van Zuid.

De deelgemeente Amersfoort – Zuid wordt gezamenlijk geleid door de voorganger, de Kinder- en Jeugdwerker en het kernteam.

Verwijzingen:

=> Website KvdN Amersfoort – Zuid
=> website van de
landelijke kerk
=> website van de internationale kerk
=> Youtube kanaal van KvdN Amersfoort – Zuid